Rozdział 1
DEFINICJE REGULAMINOWE

§ 1
1. Regulamin – niniejszy akt regulujący sposób korzystania z portalu turystycznego nocuje.net należącego do grupy epoqum.io
2. portal, dostępny na stronie internetowej nocuje.net oraz na innych domenach należących do epoqum.io
3. Administrator – podmiot prowadzący Serwis
4. Użytkownik – osoba korzysta z Serwisu,
5. Właścicielem serwisu nocuje.net jest epoqum.io, NIP: 9491870139

Rozdział 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2
Serwis służy wyszukiwania ogłoszeń dotyczących usług związanych z branżą turystyczna i branżami pokrewnymi na portalach zewnętrznych.
§ 3
1. Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu.
2. Regulamin jest integralna częścią umowy zawieranej pomiędzy Administratorem, a Klientem.
§ 4
Użytkownik korzystająć z Serwisu nocuje.net, oświadcza tym samym, ze zna i akceptuje postanowienia Regulaminu.
§ 5
1. Serwis nocuje.net nie zbiera i nie gromadzi danych użytkowków.
2. Administrator oświadcza, ze pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu, i ze nie zostaną one udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).
§ 6
1. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu nalezą do Administratora.
2. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Administratora.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za oferty prezentowane na portalach zewnętrznych podpietych do serwisu.

Rozdział 3
KORZYSTANIE Z USŁUG

§ 7
1. Usługi oferowane w Serwisie dzielą się na usługi podstawowe i dodatkowe.
2. Rodzaj, zakres i ceny usług określone są w ofercie dostępne są na stronach Serwisu lub wysyłane są na życzenie droga elektroniczną.
§ 8
1. Przeglądanie Serwisu dostępne jest w podstawowym zakresie dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.
2. Usługi nieodpłatne dostępne są dla Użytkowników.
3. Publikacja materiałów reklamowych i partnerskich następuje po akceptacji ich treści przez administratora.
§ 12
1. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia ( reklamy, artykuły, informacje ) nie mogą naruszać prawa, ani dobrych obyczajów.
2. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia powinny pozostawać w zgodzie z celem Serwisu, określonym w szczególności w § 2 Regulaminu.
3. Administrator ma prawo do usuwania ogłoszeń naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, oraz do usuwania darmowych ogłoszeń z bazy bez podania przyczyny.
§ 14
Wszelkie opłaty pobierane przez serwis nocuje.net są jedynie dobrowolnym zwrotem kosztów poniesionych przez nasz serwis z tytułu dodania i utrzymania oferty. Opłaty te nie stanowią przychodu w myśl Polskiego prawa i nie mogą być tak traktowane.
§ 16
Żadne materiały zawarte na stronie nocuje.net nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Rozdział 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 14
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w portalu ogłoszeń, linków do portali zewnętrznych, artykułów, reklam, komentarzy oraz treści na forum.
§ 15
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych takich jak; awaria serwera itp.
§ 16
Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

Rozdział 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 17
W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, Klientowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi, chyba ze niezrealizowanie usługi zostało spowodowane naruszeniem przez Klienta Regulaminu.
§ 18
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać droga elektroniczna pod adresem dostępnym na stronie: epoqum,io
2. Odpowiedz w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2017 roku, tj. od dnia jego publikacji na lamach Serwisu.
§ 20
1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w portalu.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności nocuje.net która uzupełnia informacje zawarte w niniejszym dziale.