Hotel to obiekt, który powinien gwarantować nie tylko komfortowe warunki noclegu, ale również bezpieczeństwo. W tym celu stosuje się w nich różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa.

Monitoring

System monitoringu to podstawa zabezpieczeń różnego rodzaju obiektów oraz terenów do nich przylegających, np. parkingów. Składający się z sieci kamer, rejestratorów oraz łączącego te urządzenia okablowania system pozwala na bieżąco śledzić sytuację w pomieszczeniach i błyskawicznie reagować na wszelkie zagrożenia, np. wtargnięcie do osoby niepowołanej, przestępstwa, akty wandalizmu lub innego rodzaju wypadki poprzez powiadomienie odpowiednich służb – policji, firmy ochroniarskiej, pogotowia lub straży pożarnej. Mimo, że systemy monitoringu wzbudzają dość mieszane uczucia – przede wszystkim kontrowersje budzi fakt, że stają się one coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej, co powoduje wrażenie ingerencji w prywatność, bycia obserwowanym przez cały czas – to nie da się ukryć, że jest on jednym z najskuteczniejszych środków prewencji przestępstw w przestrzeni publicznej. Wykazano, że w miejscach, w których szczególnie często dochodziło do przestępstw i wandalizmów, po zainstalowaniu systemu monitoringu liczba takich incydentów znacząco spada. –Pozyskane za pomocą kamer nagrania mogą zostać ponadto wykorzystane w poszukiwaniach sprawców przestępstw i wykroczeń, a także jako dowód przed sądem lub przed firmą ubezpieczeniową – wyjaśnia specjalista z firmy Impel Security.

Ochrona fizyczna obiektu

Poza monitoringiem bardzo ważnym elementem systemu ochrony są odpowiednio wykwalifikowani pracownicy ochrony, których zadaniem jest podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia osób znajdujących się w pobliżu oraz samego obiektu.

Ochrona przeciwpożarowa

Wybuch pożaru to zdecydowanie największe niebezpieczeństwo, jakie może mieć miejsce na terenie hotelu – zagraża ono nie tylko samem obiektowi, ale również życiu wszystkich znajdujących się w nim osób. Aby w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko wybuchu pożaru oraz zminimalizować idące za nim straty, stosuje się zaawansowane systemy ochrony przeciwpożarowej. Składają się one z następujących elementów:

    • Jednostki centralnej – czyli komputera, którego zadaniem jest odbieranie i rejestrowanie informacji o sytuacji wewnątrz budynku, a w razie wybuchu pożaru również alarmowanie osób znajdujących się w obiekcie, powiadomienie o niebezpieczeństwie odpowiednich służb oraz sterowanie urządzeniami gaśniczymi i innymi, służącymi zwiększeniu bezpieczeństwa i ułatwieniu ewakuacji.
    • Czujników – to urządzenia przesyłające do jednostki centralnej dane o sytuacji w budynku, reagują na obecność dymu w powietrzu, ognia lub podwyższoną temperaturę
    • Tryskaczy i innych urządzeń gaśniczych
    • Urządzeń alarmowych, emitujących sygnały dźwiękowe oraz świetlne

 

Dodaj komentarz